Please select your page
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

OBRAČUN PLATA I DRUGIH OPOREZIVIH ISPLATA

 • obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike 
 • neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);,
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
 • vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4 i PPP obrazaca. Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

KADROVI - SOCIJALNO

Kod usluge kadrovi - socijalno vredi postulat da Agencija odrađuje i završava celokupan posao:

 • izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO - obrasci M-1 i M-1/SP;
 • prijave potrebe za radnikom i prijava prijema radnika kod Nacionalne službe za zapošljavanje - obrazac E-1 i E-3;
 • izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično;
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima - izrada M-4 obrasca;
 • pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica.

Naši Partneri

Law office
Paragraf
Informativno poslovni centar
Sigma revizija d.o.o.